Ιδέες Marketing

Απλές ιδέες/προτάσεις της HILLSIDE PRESS που μπορείτε να προσαρμόσετε για τη λειτουργία, την προώθηση, την επικοινωνία και την ανάπτυξη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σας.

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ OPERATIONAL MANUAL ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ IQMScert-HILLSIDE PRESS(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

Για τους γονείς/κηδεμόνες

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς με την εγγραφή των μαθητών/τριών δίνεται φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έντυπα. Σκοπός των εντύπων είναι να ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου προβάλλοντας την άρτια οργάνωσή του.

Για τους καθηγητές του ΚΞΓ

Απαραίτητα εκπαιδευτικά και οργανωτικά έντυπα

Αυτά δίνονται από τη Διεύθυνση στους καθηγητές/τριες πριν από την αρχή των μαθημάτων και επεξηγείται ο λόγος και τρόπος χρήσης τους.

Για τη γραμματεία

Απαραίτητα έντυπα για τη λειτουργία της γραμματείας και το αρχείο του σχολείου